freebike

EnglishУкраїнське

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI I WARUNKACH KORZYSTANIA Z FREEBIKE ONEPASS

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2021 r

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się

z nami pod adresem hello@freebike.com.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej (takiej jak onepass.freebike.com lub freebike.com), aplikacji mobilnej („Aplikacja”) i / lub wszelkich powiązanych usług („Strony”).

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, ponieważ pomoże Ci ona podjąć świadome decyzje dotyczące udostępniania nam swoich danych osobowych.

1. JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz:

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas rejestracji na Stronach lub Aplikacjach, wyrażając zainteresowanie korzystaniem z naszego systemu do wynajmu rowerów lub uzyskiwania informacji o nas lub naszych produktach i usługach, gdy uczestniczysz w działaniach na Stronach lub Aplikacjach lub kontaktujesz się z nami w inny sposób.

Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Stronami lub Aplikacjami, dokonanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Imię oraz dane kontaktowe i adresowe: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne. Wszelkie zmiany danych osobowych można dokonać na stronie https://onepass.freebike.com.

Nie zbieramy żadnych szczegółowych informacji o karcie płatniczej użytej do opłacenia wypożyczenia roweru Freebike.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Freebike s.r.o. z siedzibą Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha, Czechy zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, wpis C 99560 e-mail: hello@freebike.com

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wykonaniu naszej umowy z Tobą lub wypełnieniu umowy z operatorem usługi bikesharingu, wypełnieniu naszych zobowiązań prawnych i / lub Twojej zgody.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Stron lub Aplikacji do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o uzasadnione interesy biznesowe usługi Freebike („Cele biznesowe”), w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą („Umowa”), za Twoją zgodą („Zgoda”), i / lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych („Podstawy prawne”). Przy

każdym celu wymienionym poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy lub otrzymujemy:

Aby świadczyć Ci nasze usługi, w szczególności rejestrować, przeprowadzać procedurę płatności, zarządzać Twoim kontem i wchodzić z Tobą w interakcję za pośrednictwem Aplikacji, strony internetowej, poczty e-mail lub SMS-ów oraz wypełniać nasze zobowiązania związane ze standardami naszych usług i naszymi Warunkami.

Aby się z Tobą skontaktować: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci informacji o usługach i nowych funkcjach oraz informacji o zmianach w naszych warunkach i zasadach. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby poprosić Cię o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Stron lub Aplikacji.

Aby spełnić Twoje żądania i zarządzać nimi: możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania korzystaniem z darmowego roweru, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Aplikacji lub strony internetowej.

Aby egzekwować nasze warunki i zasady: możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na wnioski prawne i zapobiegać szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, naszą odpowiedzieć.

3. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIONE?

Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu zachowania zgodności z prawem, ochrony Twoich praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane w oparciu o następującą podstawę prawną:

Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, przez które rozumiemy prowadzenie i zarządzanie naszą działalnością, aby umożliwić świadczenie najlepszych usług opartych na najlepszych i najbezpieczniejszych doświadczeniach. Dbamy o rozważenie i zrównoważenie wszelkich potencjalnych skutków dla Ciebie (zarówno

pozytywnych, jak i negatywnych) oraz Twoich praw, zanim będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje o tym, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem ewentualnego wpływu na Ciebie w związku z określonymi działaniami, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy: jeśli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.

Obowiązki prawne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, żądaniami władz, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu ( w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami obejmującymi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w sporach sądowych, w których bierzemy udział.

Przetwarzanie danych lub udostępnianie danych osobowych może być konieczne w następujących sytuacjach:

Sprzedawcy, konsultanci, operatorzy systemu rowerów publicznych i inni zewnętrzni dostawcy usług: możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom lub kontrahentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonać tę pracę. Przykłady obejmują analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta, operatora wymiany rowerów.

Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynach lub Aplikacjach, co umożliwi im gromadzenie danych o sposobie interakcji użytkownika z Witrynami lub Aplikacjami w czasie. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy żadnych Twoich danych ze stronami trzecimi w celach promocyjnych.

Transfery biznesowe: możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub w podobnych postępowaniach, w których wśród przenoszonych aktywów są przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące

naszych użytkowników Serwisu.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE INFORMACJE?

Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane tylko następującym stronom. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę i chcesz cofnąć zgodę, skontaktuj się z nami.

Lokalny operator systemu rowerów publicznych Freebike

Freebike s.r.o.

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Możemy również korzystać z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, jej użycie może zbierać informacje, takie jak adres IP, czas wizyty, lokalizacja i powtarzające się odwiedziny. Google Analytics podlega polityce prywatności Google.

Używamy takich technologii do monitorowania ruchu, ulepszania naszej strony internetowej, aplikacji i innych usług.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Twoje dane osobowe usuniemy na Twoją prośbę pod adresem https://onepass.freebike.com.

Gdy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

7. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?

Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Stron lub Aplikacji odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do usług należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W niektórych regionach (np. W Europejskim Obszarze Gospodarczym) przysługują Ci pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Może to obejmować prawo do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, żądania sprostowania lub usunięcia; ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz w stosownych przypadkach do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i zareagujemy na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeżeli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem.

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć swoje konto, możesz:

Zalogować się do ustawień konta na https://onepass.freebikec.com i zaktualizować swoje konto użytkownika.

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych, o ile przestrzegane są zasady zamknięcia Twojego konta (brak wynajmu w żadnym systemie przez ponad 7 dni, wszystkie długi zostaną uregulowane). Jednak niektóre informacje mogą być przechowywane w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować

nasze Warunki i spełniać wymogi prawne.

Pliki cookie i podobne technologie

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych stron lub aplikacji. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców na

naszych stronach lub aplikacjach, odwiedź witrynę http://www.aboutads.info/choices/.

9. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDŹ

Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o czynnościach związanych z przeglądaniem online. Nie sfinalizowano żadnego jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i wdrażania

sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o Twojej decyzji, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej Polityki prywatności.

11. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

Ta prywatność może być aktualizowana od czasu do czasu. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawionej”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu zawiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy

do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

12. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI?

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo@freebike.com lub listownie pod adresem:

Freebike s.r.o.

Křižíkova 237 / 36A, 186 00 Praha 8-Karlín, Czechy