freebike

EnglishУкраїнське

 

REGULAMIN SYSTEMU ROWERU ELEKTRYCZNEGO PARK–E–BIKE PRZYJĘTY ZARZĄDZENIEM NR 34/2023 DYREKTORA ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu systemu roweru elektrycznego Park-e-Bike”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu rowerów elektrycznych Park-e-Bike, znajdującego się na wybranych parkingach Park & Ride w Krakowie.

2. Właścicielem Systemu jest Gmina Miejska Kraków. Zarządzającym Systemem jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

3. Warunkiem korzystania z objętych Systemem usług wypożyczania rowerów jest wypełnienie formularza weryfikacyjnego, zarejestrowanie się Użytkownika w Systemie, podanie przez Użytkownika przy rejestracji wymaganych danych osobowych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne dla Użytkowników.

 § 2 DEFINICJE

 Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

1) Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący reguły i warunki korzystania z Systemu oraz zakres praw i odpowiedzialności Użytkownika. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na korzystanie przez Użytkownika z Systemu;

2) umowa – umowa bezpłatnego użyczenia łącząca Użytkownika z ZTP, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że umowa zostaje zawarta podczas procesu rejestracji w Systemie. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu;

3) System – skrócona nazwa pilotażowego przedsięwzięcia obejmującego uruchomienie i zarządzanie systemem rowerów elektrycznych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Low Carb. Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich. Współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków;

4) ZTP – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, zarządzający Systemem Park-e-Bike;

5) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zaakceptowała Regulamin i przystąpiła do Systemu na warunkach określonych w Regulaminie;

6) Dyspozytornia ZTP – całodobowa dyspozytornia ZTP zapewniająca Użytkownikowi kontakt telefoniczny z ZTP pod numerem telefonu 12 616 86 69;

7) stacja – teren zlokalizowany w obrębie parkingów Park & Ride, w lokalizacjach wskazanych na mapie dostępnej na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl;

8) wypożyczenie roweru – moment udostępnienia Użytkownikowi roweru w wyznaczonym miejscu w obrębie stacji bazowych na parkingach Park & Ride;

9) zwrot roweru – zwrócenie przez Użytkownika roweru w wyznaczonym miejscu w obrębie stacji bazowych na Parkingach typu Park & Ride;

10) postój roweru – pozostawienie roweru przez Użytkownika w trybie postoju (pauzy) na obszarze Krakowa i Skawiny podczas aktywnego wypożyczenia;

11) Obszar Działania Systemu – obszar Krakowa i Skawiny, zgodnie z mapą dostępną na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl;

12) polski numer telefonu – numer telefonu poprzedzony prefiksem +48.

 § 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ/ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik Systemu jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.

2. ZTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa oraz Regulaminu przy korzystaniu z Systemu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Użytkownika lub Użytkownikowi w trakcie korzystania z Systemu. Skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika.

3. Użytkownik zobowiązuje się oddać rower czysty (uwaga: rowerów nie wolno myć myjkami ciśnieniowymi) oraz sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie rozpoczęcia korzystania z Systemu.

4. Korzystanie z rowerów Systemu może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika. Nie dopuszcza się realizacji dostaw przy wykorzystaniu wypożyczonego roweru.

5. Wykorzystywanie roweru w zakresie punktu 4. będzie podlegać szczegółowej kontroli przez pracowników ZTP oraz obsługę stacji.

6. Użytkownikami Systemu mogą być tylko osoby pełnoletnie.

7. Zabronione jest użyczanie roweru osobom trzecim.

8. Zabronione jest korzystanie z roweru poza Obszarem Działania Systemu.

9. Zabronione jest korzystanie z Systemu przez osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

10. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce lub naruszenia Regulaminu.

11. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych wynikających z nieprzestrzegania ustawy Prawo o ruchu drogowym.

12. W przypadku braku zwrotu roweru na stację do godziny zamknięcia stacji konto Użytkownika zostanie zablokowane.

13. W przypadku braku zabezpieczenia roweru za pomocą linki przy zwrocie na stacji, konto Użytkownika może zostać zablokowane.

14. W przypadku pozostawienia roweru poza stacją (nie dotyczy sytuacji wynikających z awarii roweru bądź systemu obsługi rowerów), Użytkownik zgadza się pokryć koszty transportu roweru na teren stacji zlokalizowanej na parkingu Park & Ride. Za przewóz roweru ZTP wystawi Użytkownikowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT przy wykorzystaniu danych podanych w formularzu podczas weryfikacji.

15. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu, stwierdzonych przez pracownika obsługi po zwrocie roweru, Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia roweru do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw ZTP wystawi Użytkownikowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT przy wykorzystaniu danych podanych w formularzu podczas weryfikacji.

16. Z chwilą wypożyczenia roweru, aż do momentu poprawnego zwrotu, Użytkownik odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, Użytkownik odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia.

17. Jakiekolwiek celowe zniszczenia własności ZTP skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. ZTP będzie domagał się od sprawcy uszkodzeń/zniszczeń pokrycia wszelkich kosztów, w tym administracyjnych.

18. W przypadku utraty wypożyczonego roweru elektrycznego na skutek okoliczności, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność, w tym kradzieży wynikłej z pozostawienia roweru elektrycznego bez odpowiedniego nadzoru lub jego zagubienia, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wartości roweru elektrycznego.

19. O fakcie kradzieży roweru elektrycznego Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję oraz ZTP. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić zarządcy Systemu zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży.

§ 4 WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA, REJESTRACJA W SYSTEMIE, WYPOŻYCZENIE ORAZ ZWROT ROWERU

1. Warunkiem korzystania z systemu Park-e-Bike jest przejście przez Użytkownika procesu weryfikacji.

2. Podczas procesu weryfikacji Użytkownik przekaże formularz, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, zawierający dane tj. imię, nazwisko, polski numer telefonu, adres e-mail; adres zamieszkania, numer Pesel, numer dokumentu tożsamości oraz okaże dokument tożsamości.

3. Przekazanie przez Użytkownika formularza wraz z okazaniem dowodu osobistego możliwe jest w siedzibie ZTP lub innych miejscach, których szczegółowe lokalizacje będą podawane na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl.

4. Odmowa okazania dokumentu tożsamości jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z Systemu Park-e-Bike.

5. Użytkownik jest zobowiązany przekazać formularz osobiście. Nie dopuszcza się złożenia formularza przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia.

6. Złożenie formularza wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Do 7 dni od dnia przekazania formularza ZTP zweryfikuje poprawność danych podanych na formularzu i w przypadku zgodności przekazanych danych podczas rejestracji w Systemie, aktywuje konto Użytkownika. Użytkownik o tym fakcie zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz e-mail na numer telefonu i adres e-mail podany w formularzu weryfikacyjnym. W przypadku braku konta w Systemie oraz rozbieżności przekazanych danych Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia danych.

8. Do wypożyczenia roweru jest niezbędny telefon umożliwiający odczyt kodu QR oraz rejestrację w Systemie przy użyciu aplikacji pobranej na telefon ze strony park-e-bike.ztp.krakow.pl.

9. Podczas procesu rejestracji w aplikacji wymagane jest podanie następujących danych osobowych: ➢ imienia i nazwiska, ➢ adresu e-mail, ➢ polskiego numeru telefonu komórkowego.

10. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne w celu korzystania z Systemu. W przypadku stwierdzenia, że podane dane nie są prawidłowe, konto Użytkownika zostanie zablokowane.

11. Tożsamość Użytkownika może zostać dodatkowo zweryfikowana przez pracownika obsługi podczas zwrotu lub wypożyczania roweru – wtedy Użytkownik przed wypożyczeniem/zwrotem roweru powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

12. Po wypożyczeniu roweru w aplikacji pojawi się kod dostępu do zabezpieczenia mechanicznego roweru.

13. Nieprawidłowości w działaniu Systemu Park-e-Bike powinny być każdorazowo zgłaszane na Dyspozytornię ZTP oraz adres e-mail park-e-bike@ztp.krakow.pl.

14. Wypożyczenie oraz zwrot roweru możliwe są wyłącznie na stacji Systemu w godzinach jej otwarcia.

15. Stacja Systemu jest czynna od marca do listopada w godzinach od 6 00 do 21 00 . Zarządzający dopuszcza możliwość zmiany godzin oraz okresów funkcjonowania, jak również czasowe zamknięcie Stacji. O zmianach ZTP informować będzie na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl.

16. W przypadku wystąpienia niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z rowerów elektrycznych, bądź związanych z działaniami utrzymaniowymi – rowery nie będą wypożyczane. Informacja znajdować się będzie na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl.

17. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z roweru w dniu jego wypożyczenia.

18. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu roweru do godz. 21 00 w dniu wypożyczenia. W przypadku braku zwrotu roweru w wyznaczonym czasie, Użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z transportem roweru do stacji Systemu bądź kosztami roweru elektrycznego zgodnie z § 3 ust. 14 i 15.

§ 5 POSTÓJ ROWERU

 1. Po wypożyczeniu Użytkownik będzie mógł korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny (nie dopuszcza się pozostawienia roweru na terenach zamkniętych) .

2. Użytkownik podczas postoju ma obowiązek każdorazowo zabezpieczyć rower przy użyciu zabezpieczenia mechanicznego stanowiącego integralną część roweru.

 § 6 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników przetwarzane są przez ZTP wyłącznie na potrzeby działania Systemu i monitorowania położenia rowerów, w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

2. Podstawą przetwarzania przez ZTP danych osobowych Użytkownika jest:

1) przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy użyczenia roweru, w tym prowadzenie i obsługa konta aplikacji telefonicznej (art 6 ust. 1 lit. b) RODO);

2) niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności rozliczeń finansowo-księgowych i ochrona mienia gminnego oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości kontroli, w jakiej lokalizacji rower się znajduje, weryfikacji korzystania roweru w obszarze działania systemu oraz lokalizacji w przypadku jego niezwrócenia, usterki lub kradzieży (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków; adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl.

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5. Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usługi.

6. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty współpracujące, w szczególności dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, świadczące usługi doradczo-kontrolne (np. firmy audytorskie, certyfikujące), firmy za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja. Dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7. Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres ten może być wydłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Prawo zgłoszenia sprzeciwu obejmuje sytuację,w których przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

10. ZTP nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu jego konto w systemie Park-e-Bike zostanie zablokowane.

2. Od decyzji o zablokowaniu konta Użytkownika może się odwołać wysyłając wiadomość na adres e-mail ZTP: sekretariat@ztp.krakow.pl.

3. Odwołanie Użytkowania od decyzji po zablokowaniu konta zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2023 r.

 

 

 

załącznik do Regulaminu Park-e-bike 24.5.2023_page-0001
załącznik do Regulaminu Park-e-bike 24.5.2023_page-0002