freebike

English

Zakończ proces rejestracji

Kod potwierdzający został wysłany na podany numer telefonu
Potwierdzono, możesz kontynuować rejestrację.

Wpisz kod sms

Link potwierdzający został wysłany na podany adres e-mail. Czekamy na potwierdzenie adresu e-mail.
Adres e-mail potwierdzony, możesz kontynuować rejestrację.

Opłata za rejestrację

Bramka płatności

Kliknij przycisk kontynuuj. Automatyczne otwieranie zostało zablokowane przez przeglądarkę.Przejdź do płatności

Rejestracja zakończona

Twój numer klienta (login):
Twój PIN klienta (hasło):

Zarejestruj się

I. Postanowienia ogólne niniejszego Regulaminu
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z pilotażowego Systemu rowerów elektrycznych Park – e – Bike, znajdującego się na parkingu Park & Ride Czerwone Maki w Krakowie.
2. Właścicielem systemu jest Gmina Miejska Kraków. Zarządzającym System roweru elektrycznego Park – e – Bike jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
3. Warunkiem korzystania z usług wypożyczania rowerów jest podanie przez Użytkownika przy rejestracji wymaganych danych osobowych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Korzystanie z rowerów Systemu rowerów elektrycznych Park – e- Bike jest bezpłatne dla Użytkowników.

II. Definicje

Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
Regulamin- niniejszy regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z Systemu Park – e- Bike, zakres praw i odpowiedzialności Użytkownika. Akceptacja niniejszego regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie Park – e- Bike.
Umowa- umowa Użytkownika z ZTP ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa zostaje zawarta podczas procesu rejestracji w Systemie. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przedmiotowego regulaminu. System Park-e-Bike skrócona nazwa pilotażowego przedsięwzięcia obejmującego uruchomienie i zarządzanie systemem rowerów elektrycznych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Low Carb. Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich. Współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020. ZTP – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie Zarządzający Systemem Park – e- Bike.
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zaakceptowała Regulamin i przystąpiła do programu na warunkach określonych w Regulaminie.
Dyspozytornia ZTP– całodobowa dyspozytornia ZTP zapewniające Użytkownikowi kontakt telefoniczny z ZTP pod numerem telefonu 12 616 86 87.
Stacja Park- e- Bike – wygrodzony teren zlokalizowany w obrębie parkingu Park &Ride Czerwone Maki zgodny z mapą dostępną na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl.
Wypożyczenie roweru - wypożyczenie roweru możliwe jedynie w wyznaczonym miejscu w obrębie stacji bazowej na Park & Ride Czerwona Maki.
Zwrot roweru – zwrot roweru możliwy jedynie w wyznaczonym miejscu w obrębie stacji bazowej na Park & Ride Czerwona Maki.
Postój roweru – pozostawienie roweru w trybie postoju na obszarze Krakowa i Skawiny podczas aktywnego wypożyczenia.
Obszar Działania Systemu – obszar Krakowa i Skawiny, zgodnie z mapą dostępną na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl.

III. Odpowiedzialność / Zobowiązanie Użytkowników
1. Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. ZTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu Park – e- Bike, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika.
3. Użytkownik zobowiązuje się oddać rower czysty (uwaga, rowerów nie wolno myć myjkami ciśnieniowymi) oraz sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.
4. Korzystanie z rowerów Systemu Park – e- Bike może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika.
5. Użytkownik nie będzie użyczał roweru osobom trzecim.
6. Zabronione jest korzystanie z Systemu Park – e- Bike przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
7. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce lub naruszenia Regulaminu.
8. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych wynikających z nieprzestrzegania ustawy Prawo o ruchu drogowym.
9. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Park – e- Bike stwierdzonych przez pracownika Obsługi po zwrocie roweru Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia roweru do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw ZTP wystawi Użytkownikowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.
10. Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu poprawnego zwrotu Użytkownik odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Użytkownik odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia.
11. Jakiekolwiek celowe zniszczenia własności ZTP skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. ZTP będzie domagał się pokrycia wszelkich kosztów, w tym administracyjnych, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
12. W przypadku utraty wypożyczonego roweru elektrycznego na skutek okoliczności, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność, w tym kradzieży wynikłej z pozostawienia roweru elektrycznego bez odpowiedniego nadzoru lub jego zagubienia, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wartości roweru elektrycznego.
13. O fakcie kradzieży roweru elektrycznego, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić policję, oraz ZTP. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Zarządcy Systemu zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży.

III. Rejestracja w systemie Park – e – Bike, wypożyczenie oraz zwrot roweru
1. Wypożyczenie oraz zwrot roweru możliwe są wyłącznie na stacji Systemu Park – e- Bike w godzinach jej otwarcia.
2. Stacja systemu Park – e- Bike czynna będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00. Zarządzający dopuszcza możliwość zmiany godzin funkcjonowania Stacji systemu Park – e- Bike. O zmianach ZTP informować będzie na stronie: park-e-bike.ztp.krakow.pl.
W przypadku wystąpienia niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z rowerów elektrycznych – rowery nie będą wypożyczane. Informacja znajdować się będzie na stronie : park-e-bike.ztp.krakow.pl. 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z roweru przez cały dzień w dniu jego wypożyczenia.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu roweru do godz. 21.00 w dniu wypożyczenia. W przypadku braku zwrotu roweru w wyznaczonym czasie Użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z transportem roweru do Stacji systemu Park-e-Bike bądź kosztami roweru elektrycznego.
5. Przed wypożyczeniem Użytkownik powinien zarejestrować się w systemie przy użyciu aplikacji, wypełniając formularz dostępny na stronie park-e-bike@ztp.krakow.pl lub u pracownika Obsługi stacji.
6. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
 imienia i nazwiska,
 adresu zamieszkania , tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
 adresu e-mail,
 numeru telefonu komórkowego
 nr PESEL.
7. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu Park-e-Bike.
8. Rower wypożyczany jest poprzez aplikację lub po weryfikacji użytkownika przez pracownika Obsługi – wtedy Użytkownik przed wypożyczeniem powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
9. W celu wypożyczenia roweru Użytkownikowi przekazany zostanie kod dostępu do zabezpieczenia mechanicznego roweru.
10. Nieprawidłowości w działaniu Systemu Park-e-Bike powinny być każdorazowo zgłaszane na Dyspozytornię ZTP.

IV. Postój roweru
1. Po wypożyczeniu użytkownik będzie mógł korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny.
2. Użytkownik podczas postoju ma obowiązek każdorazowo zabezpieczyć rower przy użyciu zabezpieczenia mechanicznego stanowiącego integralną część roweru.

V. Dane osobowe
1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników przetwarzane są przez ZTP wyłącznie na potrzeby działania Systemu, śledzenia i monitorowania położenie rowerów, w celu wykonania Umowy, dochodzenie lub obrony ewentualnych roszczeń.
2. Podstawą przetwarzania przez ZTP danych osobowych Użytkownika jest niezbędność do zawarcia i wykonania Umowy .
3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod.ztp@ztp.krakow.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 4 maja 2021r.

Wybierz taryfę

Park e-bike